Prevzatie starých vozidiel na spracovanie (ekologická likvidácia) od fyzickej aj právnickej osoby a vydanie potvrdenia pre trvalé vyradenie z evidencie na dopravnom inšpektoráte PZ na základe Rozhodnutia MŽPSR číslo 116/1/04-6.2 o udelení autorizácie na spracovanie starých vozidiel, možnosť spoplatnenej odťahovej služby s hydraulickou rukou na základe objednávky.

Postup pri prevzatí starého vozidla na spracovanie:

1. odovzdať kompletné staré vozidlo v spracovateľskom zariadení  -  povinnosť držiteľa starého vozidla, ktoré je odpadom podľa § 51 ods. (1) Zákona o odpadoch  č. 223/2001 Z. z.

2. predložiť doklady od vozidla ( technický preukaz, osvedčenie o evidencii ) a doklad totožnosti držiteľa starého vozidla,  príp. overenú plnú moc pre osobu odovzdávajúcu staré vozidlo, ktorá nie je jej držiteľom, v prípade nežijúceho držiteľa osvedčenie o dedičskom konaní , ak je držiteľom vozidla fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, treba predložiť aj výpis zo živnostenského registra, resp. obchodného registra, príp. plnú moc pre inú osobu ako je štatutárny zástupca

3. spracovateľ po obhliadke a zistení stavu starého vozidla a overení údajov podľa predložených dokladov vystaví potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie pre dopravný inšpektorát PZ
Vzor potvrdenia http://www.ezap.sk/documents/eZAP_potvrdenie_vzor.pdf

Adresa: Barčianska 2/A, 040 17 Košice
telefón: 055/622 19 30
mobil:   0903 629 800
email:   popcar.service@gmail.com

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok:  9:00 – 11:30, 12:00 – 15:00
sobota:                  8:00 – 12:00  

Pre ústretovosť k našej motoristickej verejnosti, možnosť prevzatia starého vozidla na počkanie bez vydania potvrdenia s tým, že potvrdenie sa vydá v nasledujúci pracovný deň.

!!!!! Možnosť individuálnej dohody prevzatia starého vozidla podľa požiadaviek zákazníka na základe záväznej telefonickej objednávky, mimo času otváracích hodín na t.č.: 0903 901 662 !!!!!