Staré vozidlá

Prevzatie starých vozidiel na spracovanie (ekologická likvidácia) od fyzickej aj právnickej osoby a trvalé vyradenie z evidencie na základe Rozhodnutia MŽPSR číslo 116/1/04-6.2 o udelení autorizácie na spracovanie starých vozidiel, možnosť spoplatnenej odťahovej služby s hydraulickou rukou na základe objednávky.

Postup pri prevzatí starého vozidla na spracovanie:

1. odovzdať kompletné staré vozidlo v spracovateľskom zariadení  -  povinnosť držiteľa starého vozidla, ktoré je odpadom podľa § 63 ods. (1) Zákona č.79/2015 o odpadoch ( vozidlo pojazdné, nepojazdné, havarované, nemusí mať platnú TK a EK, ale identifikovateľné podľa čísla karosérie -VIN )

2. odovzdať doklady od vozidla ( osvedčenie o evidencii časť I a časť II, resp. technický preukaz a osvedčenie o evidencii) a tabuľky s evidenčným číslom, v prípade dočasného vyradenia vozidla z premávky Potvrdenie o odobratí dokladov a tabuliek s EČ, resp. Výpis z evidenčnej karty vozidla – vydá na požiadanie príslušné oddelenie PZ.

Na overenie údajov a vystavenie príslušných potvrdení držiteľ SV pri jeho odovzdaní predkladá:

  • Fyzická osoba - doklad totožnosti,  príp. overenú plnú moc pre osobu odovzdávajucu staré vozidlo, ktorá nie je jej držiteľom, v prípade nežijúceho držiteľa osvedčenie o dedičskom konaní a doklad totožnosti poručiteľa
  •  Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, doklad totožnosti štatutárnej osoby, výpis zo živnostenského registra, resp. obchodného registra, príp. plnú moc pre inú osobu ako je štatutárny zástupca

3. spracovateľ po obhliadke a zistení stavu starého vozidla a overení údajov podľa predložených dokladov vydá Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a Potvrdenie o vyradení starého vozidla z evidencie ( za predpokladu automatického vyradenia vozidla ).


Potvrdenie o vyradení starého vozidla z evidencie držiteľ predkladá v zmluvnej poisťovni pre ukončenie PZP. V prípade, že vyradenie starého vozidla neprebehne automaticky, držiteľ starého vozidla s Potvrdením o prevzatí starého vozidla na spracovanie dokončí tento proces na príslušnom oddelení PZ.

Objednanie spracovania starého vozidla, odťahovej služby, ďalšie informácie:

Tel.: +421 55/6221930, +421 903 901 662,  +421 903 629 800

E-mail: popcar.service@gmail.com

Platné rozhodnutia vydané podľa Zákona č. 79/2015 Z. z.:

Autorizácia :

  • Rozhodnutie MŽPSR č. 116/A/04-6.2 zo dňa 22.06.2016 o udelení autorizácie na spracovanie starých vozidiel
  • Rozhodnutie MŽPSR o predĺžení platnosti autorizácie zo dňa 15.02.2016, č. j. 8156/2015-3.3

Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov :

  • Rozhodnutie OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 19.04.2016, č.OU-KE-OSZP3-2016/018279-3

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi:

  • Rozhodnutie OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 04.05.2016, č. OU-KE-OSZP3-2016/018277-4